367366 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 5reis
367368 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 10reis
367369 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 15reis
367370 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 20reis
367372 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 25reis
367373 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 50reis
367374 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 75reis
367375 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 80reis
367376 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 100reis
367377 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 150reis
367378 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 200reis
367379 PONTA DELGADA STAMP
1892-99-99 300reis
367380 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 2reis
367381 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 5reis
367382 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 10reis
367383 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 15reis
367385 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 20reis
367386 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 25reis
367388 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 50reis
367391 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 75reis
367393 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 80reis
367394 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 100reis
367397 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 150reis
367399 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 200reis
367400 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 300reis
367402 PONTA DELGADA STAMP
1897-1-1 500reis
367390 PONTA DELGADA STAMP
1898-99-99 65reis
367395 PONTA DELGADA STAMP
1898-99-99 115reis
367396 PONTA DELGADA STAMP
1898-99-99 130reis
367398 PONTA DELGADA STAMP
1898-99-99 180reis
Items per page